Kryptorchisme hos hannhund – bare en eller ingen testikler i pungen kan gi problemer for hannhunden.

Kryptorkisme betyr at hanndyret kun har en eller ingen testikler i pungen, og er en tilstand som ikke er uvanlig hos hannhunder. Det at en eller begge testikler ikke har kommet på plass i pungen gir blant annet  øket risiko for testikkelkreft  

Utvikling av testikler – hvordan blir en hund kryptorkid?

Når valpen fortsatt er et embryo(tidlig fase i drektigheten) dannes anleggende til testiklene i området bak nyrene (se figur). Etter hvert som fosteret vokser og utvikler seg ”trekkes” testiklene ned i pungen via et ligament som er festet i selve pungen (som dannes mellom bakbena). Denne prosessen er styrt av flere ulike hannhundhormoner og er på normale hunder ferdig (testiklene er på plass i pungen) når valpen er mellom 6 og 8 uker.

Kryptorkisme er når testiklene ikke gjør denne vandringen eller bare gjør deler av den. De kan ligge hele veien fra ”opprinnensesstedet” (altså ved nyrene) og helt ned til lysken. Det er mest vanlig at det bare er en testikkel som ikke kommer ned, men det forekommer også at hannhunden har to kryptorkide testikler. Det er svært sjelden at hannhunden ikke har dannet testikler i det hele tatt, så dersom en hannhund mangler testikkler/testikkel i pungen er det svært stor sannsynlighet for at denne/de ligger i buken eller lysken.

Hva gjør testiklene og hva er annerledes med en kryptorkid testikkel?

Normale testikler produserer både hannhundhormoner (testosteron, ++) og sædceller. Fordi sædcelleproduksjonen er avhengig av en lavere temperatur enn det hunden normalt har i kroppen (det er derfor de er i pungen), vil den kryptorkide testikkelen ikke produsere sædceller, og dermed bare produsere hormoner.

Det vil si at dersom en hund har to kryptorkide testikler vil den være steril, men allikevel ha normal hannhundadferd fordi den produserer hannhundhormoner. Dersom hannhunden har en normal og en kryptorkid testikkel vil den normale testikkelen produsere sædceller og hunden kan få valper.

Det er viktig å merke seg at kryptorkisme er arvelig (med noen få unntak) og hannhunder med en normal og en kryptorkid testikkel bør ikke avles på.

Hvordan stiller en diagnosen kryptorkisme?

Diagnosen stilles ved at veterinæren kjenner på pungen til hannhunden og undersøker om begge testiklene er på plass.  Dersom de ikke er i pungen vil veterinæren kjenne etter om den ligger i lysken. Kan veterinæren ikke kjenne den i lysken er det stor sannsynlighet for at hunden har den i buken (det er svært sjelden at hunden ikke har laget testikkelen i det hele tatt) .

”Testikkelvandringen”  skal  være ferdig mellom dag 10 og 42 (1-6 uker) etter fødsel. Dersom de ikke har kommet ned når valpen er 6 uker, er det ikke uvanlig at de kan komme ned noe senere, men det er stor sannsynlighet for at hunden er kryptorkid dersom de ikke er nede før hunden er ti uker. Det er allikevel anbefalt at diagnosen ikke stilles sikkert før hunden er 6 måneder, da den/de i sjeldne tilfeller kan komme ned frem til dette.

Testikkelsvulster(kreft) og kryptorkisme – er det en sammenheng?

Neoplasi/Kreft i testiklene er ikke uvanlig hos hannhund og utgjør 75 % av alle kreftformer som affiserer hannhundens urin- og kjønnssystem (se faktaboks neders på siden). Det er vist at forekomsten av testikkelkreft i de kryptorkide testikklene er mellom 10 – 20 ganger høyere enn ved normale testikler i pungen.

Hannhunden er kryptorkid – hva er anbefalt behandling?

Det er delte meninger blandt veterinærer om og eventulet når det er nødvendig med behandling av kryptorkide individer.

Dersom en legger den økede risikoen for testikkelkreft i kryptorkide testikler til grunn, og ser dette i sammenheng med at testikkelkreft er en vanlig tilstand også på normale testikler, vil kirurgisk fjerning av testiklene være et meget aktuelt tiltak og bør vurderes dersom det ikke er andre forhold som gjør at hunden ikke bør opereres.

Når vi vet at testikkelkreft er en problem som oftes rammer eldre individer kan vi samtidig konkludere med at en kan vente til hunden er voksen før en vurderer en operasjon.

Oppsummering kryptorkisme:

 • Kryptokisme betyr at en eller begge testiklene ikke har kommet ned i pungen til hannhunden
 • Testikler som ligger i buken produserer bare hormoner, og ikke sædceller
 • Den kryptorkide hannhunden bør ikke avles på
 • Behandling er omdiskutert i veterinærmedidsin, men
  • Forekomsten av testikkelsvulster er 10 – 20 ganger høyere i testikler som er kryptorkide og dersom ikke andre forhold taler mot en operasjon bør en vurdere om en skal operere den kryptorkide hunden.

Faktaboks om testikkelsvulster hos hannhund

 • Vanlig forekommende hos hannhund, og utgjør 75 % av svulster i urin- og kjønnssytem hos hannhund
 • Oppstår som oftes hos eldre pasienter, ofte over 7 år
 • 10 – 20 ganger økt risiko for testikkelsvulster i kryptorkide testikler
 • Det finnes tre ulike typer av svulster med ulik grad av malignitet (ondartethet)
  • Sertoliecelletumor, Leydigcelletumor og Seminom
 • Symptomer på testikklekreft vil variere avhengig av type svulst
  • Forstørrelse av affisert testikkel er vanlig ved alle tre typer svulster (frisk testikkel kan bli mindre)
  • Pelstap og femininisering (sertoliecelletumor)
 • Diagnosen stilles først ved palpasjon (kjenne på testiklene). Ultralyd og celleprøver kan bidra til diagnostikken, men det vanligste er å fjerne testikkelen med kirurgi og sende testikkelen inn til biopsi.

Progonsen er god ved tidlig behandling – sjekk derfor testikklene på hannhunden jevnlig og vurder om den kryptokide hannhunden bør opereres (og dermed unngå en svulst som vokser i buken).